Ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016

Αγγελούσης Εκτίμηση δυναμικών χαρακτηριστικών συστήματος εδάφους-επιχώματος-μονολιθικής γέφυρας για τυπικά εδαφικά χαρακτηριστικά
Αλλαγιώτης Αριθμητική μελέτη δομικών συστημάτων εκκλησιών της Κύπρου τύπου μονόκλιτης βασιλικής με σταυροθόλια που υποβάλλονται σε σεισμικές φορτίσεις
Αρμουτάκη Αποτίμηση & Ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Δημούδης Διερεύνηση της σεισμική απόκριση συστήματος εδάφους-κρηπιδότοιχου με χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στη μάζα του αντιστηριζόμενου επιχώματος
Καλογιαννίδης Δυναμική μελέτη τυπικού κτιρίου φέρουσας τοιχοποιίας με συνεκτίμηση της ενδοσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης
Κυπριώτη Μελέτη δυναμικής απόκρισης αναρτώμενου στεγάστρου
Κυριακίδου Επιρροή υπέργειων κατασκευών στη σεισμική συμπεριφορά αβαθών ορθογωνικών σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.
Μαυράκη Τέσσερις τρόποι ανασχεδιασμού της γέφυρας του Νέστου
Μπαλάσκας Ανάπτυξη αριθμητικού μοντέλου για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς της διατμητικής ενίσχυσης δοκού Ο/Σ με λωρίδες ΙΟΠ ανοιχτού τύπου με ή χωρίς διάταξη αγκύρωσης.αυράκη
Ντέρη Επιρροή υπέργειων κατασκευών στη σεισμική συμπεριφορά μονών ή δίδυμων κυκλικών σηράγγων σε αστικό περιβάλλον
Παζίδης Επιρροή της αλληλεπιδρασης εδάφους – κατασκευής στην απόκριση και τρωτότητα γεφυρων – Ανάπτυξη λογισμικού
Πατσιαλής Αριθμητική προσομοίωση της δυναμικής και σεισμικής απόκρισης του σταυροειδούς με τρούλο ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (Μητρόπολη) στην Θεσσαλονίκη.
Πέσιος Αντισεισμικές μελέτες σε γέφυρα μεγάλου μήκους που σχεδιάστηκε ως προβολοδόμηση και εναλλακτικώς ως καινοτόμος προκατασκευή.
Πετσάνη Σύγκριση μεθόδων προσομοίωσης δυναμικής απόκρισης βάθρου γέφυρας λαμβάνοντας υπόψη την ανελαστική συμπεριφορά του εδάφους και της κατασκευής, τον τύπο θεμελίωσης και την αλληλεπίδραση εδάφους- θεμελίωσης- ανωδομής: Εφαρμογή σε γέφυρα της Εγνατίας Οδού

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr