Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων

έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού κατά τις τελευταίες δεκαετίας και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της στο άμεσο μέλλον, δημιουργεί την ανάγκη μιας δυναμικής παρέμβασης εκ μέρους του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στη διαδικασία παραγωγής και μετάδοσης νέων γνώσεων και τεχνολογιών, ιδιαίτερα σε γνωστικά πεδία, τα οποία αφορούν τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας.

Ενεργώντας προς την κατεύθυνση αυτή, το ΤΠΜ του Α.Π.Θ. οργάνωσε και υλοποιεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με γνωστικό αντικείμενο τον “Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων” (“ΑΣΤΕ”) με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την ταχεία ειδίκευση του Πολιτικού Μηχανικού στην τεχνολογία της προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος από σεισμούς, δηλαδή στη μελέτη θεμάτων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την κατασκευή των τεχνικών έργων.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
akaratze@civil.auth.gr