Ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Βαρσαμής Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός πλάστιμων τοιχωμάτων Ο/Σ με βάση τον Ευρωκώδικα 8
Βασιλειάδης ”Επαυξητική δυναμική ανάλυση πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με διάφορες κατανομές τοιχοπλήρωσης.”
Ζαφειρίου ”Μελέτη της συμπεριφοράς συγκροτήματος κτιρίων με προκατασκευασμένα στοιχεία όταν υποβάλλονται σε κατακόρυφα φορτία και σεισμικές δράσεις”
Κάρταλης-Καούνης Επέκταση του περιβάλλοντος στη μη-γραμμική ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων
Κολότσιος ”Συγκριτική ανάλυση σιδηροδρομικής γέφυρας από σκυρόδεμα με εναλλακτικά συστήματα απόσβεσης”
Κυρούδη ”Η επιρροή των αρμών στη σεισμική απόκριση γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα”
Μελίδης ”Μελέτης της συμπεριφοράς δομικών στοιχείων (δικοί στύλοι ) οπλισμένου σκυροδέματος  που συντρέχουν σε τρισδιάστατους κόμβους πριν και μετά την επισκευή τους.
Μόσχου ”Επιρροή των εδαφικών συνθηκών και της τοιχοπλήρωσης σε επίπεδα πλαίσια Ο/Σ
Μούσμουλα ”Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς προβόλου καταστρώματος υφιστάμενης γέφυρας άνω διάβασης και πρόταση τοποθέτησης αποσβεστήρα συντονισμένης μάζας για τη μείωση των κραδασμών”
Μπέζας ”Πειραματική διερεύνση της σεισμικής συμπεριφοράς δομικών υποσυνόλων δοκού-υποστυλώματος-κόμβου σχεδιασμένων βάσει Ευρωκώδικα 2 και 8”
Ρουπακιά ”Αποτίμηση συμπεριφοράς πολυώροφου κτιρίου κατοικιών με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.”
Τζαφέρης ”Μελέτη Ενίσχυσης παλαιάς Κατασκευής από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Σύγχρονες Μεθόδους”
Τσαρίδης Αναλύοντας σε συνιστώσεις τη δυναμική μετακίνηση απλοποιημένων κατασκευών σε εύκαμπτη βάση λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
Τσιριπίδου ”Διερεύνηση της συμπεριφοράς σηράγγων ΤΒΜ κατά τη διάρρηξη σεισμικού ρήγματος”

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr