Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων».

Οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στη συνέχεια στις διατάξεις του ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα. Περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr