Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ο ΠΜΣ “ΑΣΤΕ” απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Εργων”.
Οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στη συνέχεια στις διατάξεις του ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι συνολικά δώδεκα μήνες περιλαμβάνοντας δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας (από Σεπτέμβριο έως Μάϊο) και το θερινό τρίμηνο (Ιούνιος, Ιούλιος , Αύγουστος), κατά το οποίο θα εκπονείται από κάθε ΜΦ η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
akaratze@civil.auth.gr