Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος “ΑΣΤΕ”

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού κατά τις τελευταίες δεκαετίας και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της στο άμεσο μέλλον, δημιουργεί την ανάγκη μιας δυναμικής παρέμβασης εκ μέρους του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στη διαδικασία παραγωγής και μετάδοσης νέων γνώσεων και τεχνολογιών, ιδιαίτερα σε γνωστικά πεδία, τα οποία αφορούν τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας. Ενεργώντας προς την κατεύθυνση αυτή, το ΤΠΜ του Α.Π.Θ. οργάνωσε και υλοποιεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με γνωστικό αντικείμενο τον “Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων” (“ΑΣΤΕ”) με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την ταχεία ειδίκευση του Πολιτικού Μηχανικού στην τεχνολογία της προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος από σεισμούς, δηλαδή στη μελέτη θεμάτων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την κατασκευή των τεχνικών έργων.

Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος “ΑΣΤΕ”

Πριν την έναρξη του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ” δεν υπήρχε ουσιαστική και σε βάθος εξειδίκευση στο συγκεκριμένο, καίριας σημασίας για την Ελλάδα, τομέα επιστημονικής – επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η προσφερόμενη εξειδίκευση αφενός έχει πρακτικό – εφαρμοσμένο χαρακτήρα και αφετέρου ολοκληρώνεται στο σύντομο διάστημα του ενός έτους, δημιουργώντας έτσι με γοργούς ρυθμούς υψηλού επιπέδου στελέχη στον ζωτικό αυτόν τομέα.

Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εξειδίκευση θα αποτελέσει για τον κάτοχό της ένα πρόσθετο ουσιαστικό προσόν, που θα του επιτρέψει να εργασθεί με μεγαλύτερη επιτυχία είτε ως στέλεχος σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες ή δημόσιους οργανισμούς είτε σε δικό του γραφείο ή ατομική του επιχείρηση.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ), που μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εν λόγω μεταπτυχιακών σπουδών εξειδίκευσης επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από το ΤΠΜ, θα έχουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
akaratze@civil.auth.gr