Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος “ΑΣΤΕ”

Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης, η συνεχώς αυξανόμενη ένταση των επιπτώσεων των φυσικών κινδύνων στο φυσικό, το δομημένο περιβάλλον, τους ανθρώπους και τις πάσης φύσεως δραστηριότητές τους και κυρίως η έντονη σεισμική επικινδυνότητα της Ελλάδος, επιβάλλουν την εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης με εξειδίκευση στην σεισμική μηχανική, στον αντισεισμικό σχεδιασμό τεχνικών έργων, και γενικά στον σχεδιασμό κατασκευών έναντι φυσικών καταστροφών και την διαχείριση της διακινδύνευσης.

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ με τίτλο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» αφορά κυρίως στην σεισμική μηχανική και στην μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης όπως επίσης και στην μείωση της διακινδύνευσης έναντι άλλων φυσικών κινδύνων όπως είναι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις, με τελικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη εξειδίκευση και κατάρτιση του πολιτικού μηχανικού στο σχεδιασμό τεχνικών έργων έναντι φυσικών κινδύνων με προεξάρχοντα τον σεισμικό κίνδυνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην Ελλάδα.

Σκοπιμότητα και πρακτική αξία του ΠΜΣ ΑΣΤΕ

  • Το προτεινόμενο ΠΜΣ είναι το απαραίτητο για μια χώρα πολύ υψηλής σεισμικότητας όπως είναι η Ελλάδα η οποία επίσης είναι εκτεθειμένη σε πολλούς άλλους φυσικούς κινδύνους π.χ. πλημμύρες και κατολισθήσεις.
  • Οι κάτοχοι του ΠΜΣ αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σεισμικής μηχανικής και του αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών όπως επίσης και στα συναφή αντικείμενα του σχεδιασμού των κατασκευών έναντι διαφόρων φυσικών κινδύνων, τα οποία είναι πάντοτε επίκαιρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κατασκευαστική βιομηχανία στην οποία καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι απόφοιτοι. Παράλληλα είναι και τομείς αιχμής στην έρευνα στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr