Εκπαιδευτική διαδικασία στο ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”

Η εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ” περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων (Σεπτέμβριος – Μάιος) και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το θερινό τρίμηνο (Ιούνιος – Αύγουστος). Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση και στην επιτυχή εξέταση στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΜΜ), τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια. Η διδασκαλία των ΜΜ υλοποιείται μέσω κλασικών από έδρας παραδόσεων, υπολογιστικών και εργαστηριακών ασκήσεων, εκπόνησης και παρουσίασης θεμάτων, διεξαγωγής σεμιναρίων κτλ. Η διπλωματική εργασία αφορά στη μελέτη ενός εξειδικευμένου θέματος, υπολογιστικού ή εργαστηριακού.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων κάνουν χρήση του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών (ΠΑΥΚΑ)(strength.civil.auth.gr) που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων μεταλλικά πλαίσια αντίδρασης για ανακυκλιζόμενες σεισμικού τύπου φορτίσεις καθώς και έναν προσομοιωτή σεισμικών διεγέρσεων (σεισμική τράπεζα)

Τα Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΜΜ) είναι τα εξής:

Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχεται σε 75 και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

ECTS

ΑΣΤΕ1

Φυσικοί κίνδυνοι και εκτίμηση των φορτίσεων σχεδιασμού τεχνικών έργων

6

ΑΣΤΕ2

Ανάλυση των κατασκευών σε δυναμικά φορτία

5

ΑΣΤΕ3

Προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών σύμφωνα με σύγχρονους κανονισμούς

5

ΑΣΤΕ4

Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση κατασκευών από σκυρόδεμα

6

ΑΣΤΕ5

Πειραματική σεισμική μηχανική και δομική αξιοπιστία κατασκευών με ενόργανες μετρήσεις

5

Επιλογή 1 από τα παρακάτω:

ΑΣΤΕ6

Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία

3

ΑΣΤΕ7

Ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»:

 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων.
 • Στοιχεία Δικαίου, Συμβάσεις Έργων
 • Συστήματα Ποιότητας και Δραστική Αναδιάρθρωση.
 • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων στο Διεθνές Περιβάλλον.

3

ΑΣΤΕ8

Ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»:

 • Αποτίμηση και Διαχείριση του Περιβάλλοντος.
 • Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.
 • Ανάλυση Αποφάσεων και Επικινδυνότητας.
 • Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων.

3

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

B΄ Εξάμηνο

Μαθήματα

ECTS

ΑΣΤΕ9

Σχεδιασμός θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και γεωτεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων (πλημμύρες, κατολισθήσεις, ανεμοπίεση)

5

ΑΣΤΕ10

Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών, σηράγγων και υπόγειων κατασκευών

5

ΑΣΤΕ11

Βλάβες από σεισμό, επισκευές και ενισχύσεις κτιριακών έργων

5

ΑΣΤΕ12

Αντισεισμικός σχεδιασμός ειδικών μεταλλικών κατασκευών

5

ΑΣΤΕ13

Τρωτότητα, διακινδύνευση και σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων με τις αρχές τις ανθεκτικότητας, της αειφορίας και της βιωσιμότητας.

4

Επιλογή 2 από τα παρακάτω:

ΑΣΤΕ14

Παθητικά Συστήματα Αντισεισμικής Προστασίας των Κατασκευών

3

ΑΣΤΕ15

Ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»:

 • Δίκαιο, Νομοθεσία και Θεσμικά Προβλήματα Προστασίας Μνημείων και Έργων Τέχνης.
 • Στατική και Σεισμική Συμπεριφορά Ιστορικών Κατασκευών. Παθολογία Φέροντος Οργανισμού.
 • Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων. Παθολογία Ιστορικών Κατασκευών που Οφείλεται στο Έδαφος και τις Θεμελιώσεις. Μέθοδοι και Τεχνικές Ενίσχυσης.

3

ΑΣΤΕ16

Ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστήματος Μεταφορών»:

 • Στοιχεία οικονομίας των μεταφορών – αξιολόγηση συγκοινωνιακό έργων και συστημάτων.
 • Ανάλυση συστημάτων- προηγμένα υποδείγματα ζήτησης μεταφορών.
 • Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης και αστικών μαζικών μεταφορών.

3

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Θερινή περίοδος

ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

15

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
akaratze@civil.auth.gr