Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Στο ΠΜΣ ΑΣΤΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, είναι δυνατόν να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου εφόσον πληρούν, όπως και όλοι οι υποψήφιοι, τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στο Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Έγγραφα σχετικά με την εισαγωγή στο ΑΣΤΕ

Η πλήρης περιγραφή του ΠΜΣ ΑΣΤΕ, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και τα συναφή μαθήματα περιέχονται μεταξύ άλλων στον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ΑΣΤE 2021.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr