Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Στο ΠΜΣ “ΑΣΤΕ” γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους) όσων ο νόμος ορίζει, και κυρίως διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών των πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισοτίμων τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, με την παραπάνω προϋπόθεση) τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις.

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων ΜΦ στο ΠΜΣ είναι είκοσι (20). Νέες θέσεις ΜΦ προκηρύσσονται κατά τον μήνα Απρίλιο. Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ διέπεται από τα κριτήρια που ορίζονται από τον νόμο και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του εν λόγω ΠΜΣ του ΤΠΜ. Η επιλογή ολοκληρώνεται εντός του Ιουλίου και οι εγγραφές πραγματοποιούνται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Έγγραφα σχετικά με την Εισαγωγή στο “ΑΣΤΕ”

  • Προκήρυξη εισαγωγής στο ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”
  • Αίτηση εισαγωγής
  • Υπόδειγμα συστατικής επιστολής
  • Οδηγός σπουδών
  • Πρόταση συστήματος αξιολόγησης υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠMΣ “ΑΣΤΕ”
  • Συναφή Μαθήματα
  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠMΣ “ΑΣΤΕ”
  • Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στο ΠMΣ “ΑΣΤΕ”
  • Σύντομη παρουσίαση ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
akaratze@civil.auth.gr