Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018

Φυτόπουλος Συγκριτική μελέτη της σεισμικής φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεμελιώσεων με τους ΕΑΚ2000 ΚΑΙ ΕC8- Ανάπτυξη λογισμικού επίλυσης
Τσακνάκης Αποτίμηση κατασκευών λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελιώσης- ανωδομής σε επίπεδο πόλεως
Αντωνόπουλος Μελέτη Δομικού Συστήματος Ανεμογεννήτριας πολύ μεγάλου ύψους
Αποστολάκη Εκτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης στην Ελλάδα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
Γιαλαμίδου Σεισμική διακινδύνευση δύο τυπικών σχολικών μονάδων του Δήμου Θεσσαλονίκης
Γκέκτση Η Επιρροή των αρμών στη σεισμική απόκριση γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα
Ζήνδρου Ανάλυση σε συνιστώσες της δυναμικής μετακίνησης βάθρου με θεμελίωση caisson, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους- θεμελίωση-κατασκευής και τη μη γραμμική συμπεριφορά του εδάφους.
Καπουνιάρης Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης έργων με χρήση μιγμάτων μικρού ειδικού βάρους
Καραγκούνης “Σεισμική αποτίμηση φέρουσας ικανότητας πολυώροφου κτιρίου
οπλισμένου σκυροδέματος με στατική και δυναμική μη-γραμμική μέθοδο”
Καραγκούνη Σεισμική διακινδύνευση δύο τυπικών σχολικών μονάδων του Δήμου Θεσσαλονίκης
Καραδήμος Αντισεισμικός σχεδιασμός σεισμικά μονωμένων γεφυρών από σκυρόδεμα, με βάση την επιτελεστικότητα
Καρεκλάς “Σεισμική σειμπεριφορά πολυωρόφου κτιρίου Ο/Σ πριν και μετά  την πρόταση ενίσχυσης”
Μανταδάκης Υδροελαστική ανάλυση πλωτής Υπεράκτιας Ανεμογεννήτριας
Νασιόπουλος Σεισμική τροτότητα γεφυρών συνεκτιμώντας τη γήρανση των υλικών και την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
Νταφλούκας Εκτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης στην Ελλάδα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
Παπαδόπουλος Αξιολόγηση της εκτίμησης δυσκαμψίας του Ευρωκώδικα 8 για ισοδύναμη ελαστική ανάλυση σε επιπέδους πλαισιακούς φορείς
Σακκά Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας τοιχωματικών κατασκευών με συνεκτίμηση της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής
Τσακνάκης Γεώργιος Κατασκευή πινάκων πρότυπων διατομών υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα για σχεδιασμό νέων κατασκευών  με μη-γραμμικές μεθόδους

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr