Ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014

Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ)

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής

Βαλαούρη Αικατερίνη Αποτίμηση χρονικά εξαρτώμενης σεισμικής τρωτότητας κατασκευών Ο/Σ λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση των υλικών. Εφαρμογή στο κτήριο της νευρολογικής κλινικής και διοικητικών υπηρεσιών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Κ. Πιτιλάκης
Δέλλιου Ευτέρπη Σεισμική απόκριση ιζηματογενών κοιλάδων σε δύο διαστάσεις και επιπτώσεις στην εκτίμηση σεισμικών φορτίων σχεδιασμού. Χρήση του κώδικα ABAQUS. Συμβολή στην βελτίωση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων του Ευρωκώδικα 8. Κ.Πιτιλακης
Ζησοπούλου Ευθυμία Αποτίμηση και ανασχεδιασμός διατηρητέου πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κ. Στυλιανίδης
Καρετσού Ιωάννα Ενοργάνωση μεταλλικής κλίμακας και αναγνώριση δυναμικών χαρακτηριστικών αυτής. Ανάπτυξη κατάλληλου μοντέλου ανάλυσης. T. Μακάριος
Κοζικόπουλος Ευάγγελος Αριθμητική μελέτη δομικών συστημάτων εκκλησιών που υποβάλλονται σε σεισμικές φορτίσεις Γ. Μάνος
Μάρα Αικατερίνη Μεθοδολογία εκτίμησης της σεισμικής διακινδύνευσης πόλεων λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες. Εφαρμογή της μεθοδολογίας για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Κ. Πιτιλάκης
Μπατσικώστα Ελένη Χ. Ιγνατάκης
Ναξάκης Διονύσιος Η δυναμική και σεισμική συμπεριφορά ενός διώροφου κτιρίου από Ο/Σ με τοιχοπληρώσεις στο Ληξούρι Κεφαλονιάς συμπεριλαμβάνοντας την αλληλεπίδραση εδάφους – θεμελίωσης Χ. Ιγνατάκης
Παλαιοχωρινού Αναστασία Σεισμική απόκριση συστήματος μονολιθικού ακροβάθρου γέφυρας – μεταβατικού επιχώματος και βελτίωση με χρήση μιγμάτων τυπικών χονδρόκοκκων εδαφών με ανακυκλωμένα ελαστικά στο επίχωμα. Κ. Πιτιλάκης
Παπανικολάου Μιχαήλ Αναγνώριση δυναμικών χαρακτηριστικών μεταλλικής κλίμακας από ενόργανες μετρήσεις και ανάπτυξη κατάλληλου προσομοιώματος. Τ. Μακάριος
Πιστοφίδου Ευαγγελία
Τσαγδή Αικατερίνη Αριθμητική διερεύνηση βελτίωσης της σεισμικής απόκρισης κατασκευών Ο/Σ με την προσθήκη επιφανειακής στρώσης θεμελίωσης μιγμάτων άμμου/κοκκοποιημένων ελαστικών. Κ. Πιτιλάκης
Τσώλου Ηλέκτρα Εκτίμηση της σεισμικής απαίτησης ελαστικών και ανελαστικών ταλαντωτών με επιφανειακή θεμελίωση και θεμελίωση τύπου caisson όταν λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση εδάφους – θεμελίωσης – ανωδομής. θεωρητική και αριθμητική προσέγγιση. Δ. Πιτιλάκης
Χατζηδημούλης Αλέξανδρος Σεισμική Συμπεριφορά Ορθογωνικών Σηράγγων – Αριθμητική Προσομοίωση Πειραμάτων Φυγοκεντριστή. Κ. Πιτιλάκης

 

Σημείωση: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διαθέτει πλήρες αρχείο με τις διπλωματικές εργασίες των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ “ΑΣΤΕ”.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης του ΤΠΜ.
Επικοινωνία: τηλ. 2310 – 995749, e-mail: library@civil.auth.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Επικοινωνία


Γραμματεία ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"
2310.994209
aste@civil.auth.gr