Πέμπτη, Ιανουάριος 17, 2019
GreekEnglish

aste-top-banner

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΤΕ 2017-2018

Θεσσαλονίκη 12/ 05 / 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων” (ΑΣΤΕ) αναμορφώνεται και αποκτά ένα ευρύτερο αντικείμενο καλύπτοντας και άλλα είδη κινδύνων και φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις. Ο νέος τίτλος είναι “Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων”. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων παραμένει η βάση και ο κορμός του Μ.Π.Σ. Η αναμόρφωση κρίθηκε επιβεβλημένη ώστε να δοθούν στους αποφοίτους του Μ.Π.Σ. περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών γεγονός που θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο το επαγγελματικό τους προφίλ.

 

Οι βασικές αλλαγές του αναμορφωμένου προγράμματος σε σχέση με το ισχύον είναι οι εξής:

- Εισάγεται ένα νέο μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο με τίτλο: “Φυσικοί κίνδυνοι και εκτίμηση των φορτίσεων σχεδιασμού τεχνικών έργων” το οποίο πέραν της εκτίμησης των σεισμικών φορτίων σχεδιασμού που ήταν αποκλειστικό αντικείμενο της Τεχνικής Σεισμολογίας και της Εδαφοδυναμικής προσφέρει πλέον το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την εκτίμηση φορτίων σχεδιασμού τεχνικών έργων που σχετίζονται με άλλα φυσικά φαινόμενα όπως είναι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις

- Εισάγεται στο θερινό εξάμηνο ένα νέο μάθημα κορμού με τίτλο: “Τρωτότητα, διακινδύνευση και σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων με τις αρχές τις ανθεκτικότητας, της αειφορίας και της βιωσιμότητας” το οποίο συνθέτει και επεκτείνει γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με την ολιστική διαχείριση της διακινδύνευσης του δομημένου περιβάλλοντος, της κοινωνίας και των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων της, έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων.

- Εισάγεται στο θερινό εξάμηνο ένα νέο μάθημα επιλογής με τίτλο “Παθητικά Συστήματα Αντισεισμικής Προστασίας των Κατασκευών”.

- Αναμορφώνονται τα λοιπά μαθήματα κορμού και επιλογής από απόψεως περιεχομένου, ωρών διδασκαλίας και μονάδων ECTS.

- Παρέχεται οι δυνατότητα στους σπουδαστές να επιλέγουν μέχρι και 3 μαθήματα επιλογής (αθροιστικά στα δύο εξάμηνα) από τα άλλα Μ.Π.Σ. που προσφέρει ή συνεργάζεται το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

- Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (π.χ. 6 μήνες) μετά από την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και ειδικά όταν πρόκειται για διπλωματική που εκπονείται στο εξωτερικό ή εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Μ.Π.Σ. όπου έχει αναρτηθεί και το σχετικό νέο ΦΕΚ (1621/11-05-2017).

 

Το ΜΠΣ εξακολουθεί να προσφέρεται δωρεάν στους φοιτητές.

Υποβολή υποψηφιοτήτων: 15 Μαΐου έως 30 Μαΐου 2017.

Πληροφορίες:: Άννα Καρατζέτζου , τηλ: 994209 , email: akaratze@civil.auth.gr

Yalıtım