Πέμπτη, Ιανουάριος 17, 2019
GreekEnglish

aste-top-banner

Υποτροφίες Αριστείας Eiffel

Οι υποτροφίες Eiffel είναι ένα λειτουργικό πρόγραµµα που ανέπτυξε το Υπουργείο Εξωτερικών και ∆ιεθνούς Ανάπτυξης της Γαλλίας, µε σκοπό τα γαλλικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης να προσελκύσουν τους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές, σε προγράµµατα σπουδών, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνονται οι υποψηφιότητες των φοιτητών που προέρχονται από αναδυόµενες χώρες για σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου κι εκείνων που προέρχονται από εκβιοµηχανισµένες και αναδυόµενες χώρες για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραµµα των υποτροφιών Eiffel συµπεριλαµβάνει δύο σκέλη:

- υποτροφίες για µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, 12 έως 36 µηνών. Τα µηνιαία τροφεία ανέρχονται σε 1.181 €. Οι ελληνικές υποψηφιότητες µπορούν σε ειδικές περιπτώσεις να εξεταστούν κατ’ εξαίρεση, ανάλογα µε τη ακαδηµαϊκή υπεροχή τους.

- υποτροφίες για διδακτορικό, για χρηµατοδότηση κινητικότητας διάρκειας 10 µήνες στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται µε συνδιεύθυνση ή µε συνεπίβλεψη (κατά προτίµηση τη 2η χρονιά του διδακτορικού). Το µηνιαίο τροφείο ανέρχεται στα 1.400€.

Χρονοδιάγραµµα περιόδου 2017
• Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων : 10 Οκτωβρίου 2016
• Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France : 6 Ιανουαρίου 2017
Τοµείς σπουδών
Οι τρεις βασικοί τοµείς σπουδών που καλύπτουν οι υποτροφίες Eiffel είναι:
- Για το µεταπτυχιακό επίπεδο: οι µηχανικές επιστήµες, η οικονοµία και η διοίκηση επιχειρήσεων, το δίκαιο και οι πολιτικές επιστήµες.
- Στο διδακτορικό επίπεδο περιλαµβάνονται επιστήµες µε την ευρύτερη έννοια (µηχανικές επιστήµες, θετικές επιστήµες: µαθηµατικά, φυσική και χηµεία, ανθρωπιστικές επιστήµες, βιοτεχνολογία και νανοβιοτεχνολογία, γεωεπιστήµες, επιστήµες του σύµπαντος και του περιβάλλοντος, επιστήµες και τεχνολογία πληροφόρησης κι επικοινωνίας) οικονοµία και διοίκηση επιχειρήσεων, δίκαιο και πολιτικές επιστήµες. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε εκείνους που διαµένουν ήδη στη Γαλλία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών, την ηµεροµηνία που θα συνεδριάσει η επιτροπή επιλογής. ∆ιαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων
∆εκτές γίνονται µόνο οι υποψηφιότητες που διαβιβάζονται από γαλλικά ιδρύµατα. Τα ανώτατα γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα κάνουν µία προεπιλογή των υποψηφίων που προτείνουν στο πρόγραµµα Eiffel, ανάµεσα στους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυµούν να δεχτούν στα προγράµµατα σπουδών τους.

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
Yalıtım