Τετάρτη, Φεβρουάριος 22, 2017
GreekEnglish
aste-top-banner
cources-books

Εκπαιδευτική διαδικασία στο ΠΜΣ "ΑΣΤΕ"

Περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων (Σεπτέμβριος - Μάιος) και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το θερινό τρίμηνο (Ιούνιος - Αύγουστος).

Περισσότερα
teacher-uni

Υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "ΑΣΤΕ"

Στο ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" διδάσκουν κυρίως μέλη του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (ΤΕΤΚ) και του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΤΓΜ) του ΤΠΜ του ΑΠΘ.

Περισσότερα

elearning.auth

elearning.auth

Οι ΜΦ του ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" έχουν πρόσβαση, μέσω προσωπικών κωδικών, σε ένα δικτυακό εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό σύστημα - elearning.auth

Περισσότερα
image

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων είναι είκοσι (20)

Νέες θέσεις ΜΦ προκηρύσσονται κατά τον μήνα Απρίλιο. Η επιλογή ολοκληρώνεται εντός του Ιουλίου και οι εγγραφές πραγματοποιούνται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα

image

Φοιτητές του Α.Σ.Τ.Ε.

Ονομαστικός κατάλογος Φοιτητών με φωτογραφίες.

Περισσότερα
Ανακοινώσεις Νέα

Οι υποτροφίες Eiffel είναι ένα λειτουργικό πρόγραµµα που ανέπτυξε το Υπουργείο Εξωτερικών και ∆ιεθνούς Ανάπτυξης της Γαλλίας, µε σκοπό τα γαλλικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης να προσελκύσουν τους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές, σε προγράµµατα σπουδών, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνονται οι υποψηφιότητες των φοιτητών που προέρχονται από αναδυόµενες χώρες για σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου κι εκείνων που προέρχονται από εκβιοµηχανισµένες και αναδυόµενες χώρες για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραµµα των υποτροφιών Eiffel συµπεριλαµβάνει δύο σκέλη:

- υποτροφίες για µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, 12 έως 36 µηνών. Τα µηνιαία τροφεία ανέρχονται σε 1.181 €. Οι ελληνικές υποψηφιότητες µπορούν σε ειδικές περιπτώσεις να εξεταστούν κατ’ εξαίρεση, ανάλογα µε τη ακαδηµαϊκή υπεροχή τους.

- υποτροφίες για διδακτορικό, για χρηµατοδότηση κινητικότητας διάρκειας 10 µήνες στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται µε συνδιεύθυνση ή µε συνεπίβλεψη (κατά προτίµηση τη 2η χρονιά του διδακτορικού). Το µηνιαίο τροφείο ανέρχεται στα 1.400€.

Χρονοδιάγραµµα περιόδου 2017
• Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων : 10 Οκτωβρίου 2016
• Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France : 6 Ιανουαρίου 2017
Τοµείς σπουδών
Οι τρεις βασικοί τοµείς σπουδών που καλύπτουν οι υποτροφίες Eiffel είναι:
- Για το µεταπτυχιακό επίπεδο: οι µηχανικές επιστήµες, η οικονοµία και η διοίκηση επιχειρήσεων, το δίκαιο και οι πολιτικές επιστήµες.
- Στο διδακτορικό επίπεδο περιλαµβάνονται επιστήµες µε την ευρύτερη έννοια (µηχανικές επιστήµες, θετικές επιστήµες: µαθηµατικά, φυσική και χηµεία, ανθρωπιστικές επιστήµες, βιοτεχνολογία και νανοβιοτεχνολογία, γεωεπιστήµες, επιστήµες του σύµπαντος και του περιβάλλοντος, επιστήµες και τεχνολογία πληροφόρησης κι επικοινωνίας) οικονοµία και διοίκηση επιχειρήσεων, δίκαιο και πολιτικές επιστήµες. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε εκείνους που διαµένουν ήδη στη Γαλλία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών, την ηµεροµηνία που θα συνεδριάσει η επιτροπή επιλογής. ∆ιαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων
∆εκτές γίνονται µόνο οι υποψηφιότητες που διαβιβάζονται από γαλλικά ιδρύµατα. Τα ανώτατα γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα κάνουν µία προεπιλογή των υποψηφίων που προτείνουν στο πρόγραµµα Eiffel, ανάµεσα στους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυµούν να δεχτούν στα προγράµµατα σπουδών τους.

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

Επισυνάπτεται μια πρώτη επεξεργασμένη συλλογή στοιχείων από τον προχθεσινό σεισμό ΜW 7.5 στην Νέα Ζηλανδία.

Περισσότερα

Please  look at

https://sites.google.com/a/unitn.it/xp-resilience/

for a general overview of the recruitment.

 

In a greater detail, the PhD Marie Curie announcements for the UNITN fellowships can be found at,

http://www.unitn.it/en/ateneo/1954/announcement-of-selection

http://web.unitn.it/en/dricam/29807/admission-and-enrollment

The relevant deadline for application is the 25 August 2016.

Yalıtım